ارسال به دیگران پرینت

حقوق کارمندان | جدول متوسط حقوق کارمندان

جدول متوسط حقوق کارمندان منتشر شد+ جدول و جزئیات

لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می گذراند، این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که متوسط حقوق کارمندان چقدر است که دولت می خواهد آن را ترمیم کند.

 موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره نه تنها برای این قشر بلکه برای سایر اقشار جامعه نیز مورد توجه بوده زیرا هرگونه ترمیم دریافتی حقوق بگیران، اثر خود را در بازار مصرف می گذارد.

نگاهی به میانگین ناخالص و خالص پرداختی به کارکنان دستگاههای اجرایی نیز نشان می دهد که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدی قرار می گیرند؛ به باور رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می کنند.

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۰ و بر مبنای خوداظهاری دستگاههای اجرایی، میانگین ناخالص و خالص پرداختی به تفکیک دسته بندی های پرداخت دستگاههای اجرایی به شرح زیر است:

بر این اساس، خالص پرداختی به کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ۷۹ میلیون ریال است؛ البته باید این نکته را متذکر شد که در قانون بودجه امسال حداقل حقوق کارکنان دولت ۵۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

کارکنان کدام دستگاهها مشمول فوق العاده ویژه لایحه جدید دولت نمی شوند؟

پرداخت «فوق العاده ویژه» یکی از مواد مهم در قانون مدیریت خدمات کشوری است که در بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون مقرر شده در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

بر این اساس در بند ۴ لایحه دولت برای ترمیم حقوق کارمندان چنین آمده است: افزایش فوق العاده موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت صرفا در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بود، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العاده مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجراست.

البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این بند را چنین تغییر داده است: فوق العاده ویژه موضوع بند(۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء(۳) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه نمی باشد. ‌

زیرا در قانون بودجه امسال صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع شده بود.

 

 

در هر صورت، براساس بند ۴ لایحه ارسالی دولت به مجلس افزایش فوق العاده ویژه صرفاً در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العادهه ای مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اجراست.

این در حالی است که براساس نامه سازمان اداری و استخدامی کشور به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی میزان بهره مندی دستگاههای اجرایی گوناگون از این فوق العاده ویژه، به شرح جدول ذیل است.

این جدول نشان می دهد با توجه به تفاوت قابل توجه دستگاههای اجرایی گوناگون از حیث میزان برخورداری آنها از فوق العاده ویژه، کلیت صدور مجوز افزایش این فوقالعاده تا سقف ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوقالعاده های مستمر برای دستگاههایی که به موجب مقررات قبلی کمتر از این میزان دریافت می کردند، مورد تأیید است.

یکی از علل تمایل دستگاههای اجرایی به خروج از دامنه شمول این قانون محسوب می شود و با عنایت به این مساله که یکی از مهمترین اهداف تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ساماندهی قوانین و مقررات پراکنده حوزه ۲ اداری و استخدامی، به ویژه حقوق و مزایا، بوده ، بنابراین اختصاص افزایش فوقالعاده ویژه صرفا به دستگاههای ۳ مشمول این قانون نیز مورد تایید است.

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق اطالعات سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۰ بر مبنای خوداظهاری دستگاههای اجرایی، میانگین ناخالص و خالص پرداختی به تفکیک دسته بندیهای پرداخت دستگاههای اجرایی به شرح جدول زیر است:

بر این اساس میزان فوق العاده ویژه کارکنان قوه قضاییه و دستگاههای تابعه و وزارت دادگستری، نهاد ریاست جمهوری، سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و دستگاههای تابعه آنها، سازمان هواپیمایی کشور، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تا سقف ۵۰ درصد بوده و مشمول لایحه اخیر دولت برای افزایش فوق العاده ها نمی شوند.

همچنین سقف فوق العاده ویژه کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت ارتباطات زیرساخت تا سال ۱۴۰۰ برابر ۳۵ درصد تعیین شده بود و بنابراین افزایش جدیدی در این زمینه برای آنها اعمال نمی شود.

بر این اساس سایر دستگاههای اجرایی که به طور میانگین در مجموع تاکنون ۲۱ درصد از این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری برای فوق العاده ویژه کارکنان خود استفاده کرده اند که در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس و رعایت ترتیبات قانونی در نظر گرفته شده در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان افزایش تا سقف ۳۵ درصد را خواهند داشت.

طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، همه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.

در نهایت باید منظر بود تا چکش کاری لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس به اتمام برسد زیرا ممکن است نمایندگان برای هر یک از بندهای ۱۰ گانه این لایحه پیشنهادهای متعددی ارایه و تصویب کنند؛ برای نمونه در آخرین جلسه علنی مجلس، نمایندگان سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها را برداشتند؛ هرچند هنوز جزء یک ماده واحده این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است.

آنطور که مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه برآورد کرده، در صورت تصویب نهایی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان، حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان‌ افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد.

این افزایش ها در صورت تصویب نهایی در مجلس، از مهرماه در احکام شاغلان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.

 

منبع: ایرنا
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

  • ناشناس ارسالی در

   چقدر بی عدالتی دربخش خصوصی بامدرک دکترا زیر ۵میلیون حقوق میدن بدون تعطیلی بیمه و....ان وقت بارتورمی افزایش حقوق کارمندان روی بقیه مردم وبخصوص افراد بیکارمیاد یعنی دولت ومجلس نمیدونه غیر کارمندان ادم دیگری هم تواین کشور زندگی میکنه

  • ناشناس ارسالی در

   عجب سناریوی برای حداکثربگیرا
   شامل خدماتی های هیعت علمیم میشه

  • فقیر نیروی خدماتی ارسالی در

   این که همان بی عدالته اونی که15ت میگیره با اونی که6ت چه فرقی کرد این چکش چکش میکنید بابا برای مثل هر کارمندی در هر اداره با سابقه وسواد حقوق و... یکی باشه اگر اضافه کا ر میکنه پولش میگره به این عدالت میگن

  • ناشناس ارسالی در

   چرا نهاد ریاست جمهوری باید ۵۰ درصد بگیره دادگستری هم همیطو بقیه ۳۵ درصد ، چشماشون رنگین تره ؟؟؟ چرا فقط هوای خودتونو دارید دم از عدالتم میزنن این مملکت کلی تبعیض داره لازم نی منم بگم همه میدونن منتهی زور دست خودتونه ولی پولها حلال نیست برادر من حالا هعی بخور

  • ناشناس ارسالی در

   کارشناس محترم حقوق ۸ملیون و ۹ملیون تومان حقوق اقشار پایین و ضعیف جامعه می باشد نه متوسط جامعه برد را کارمندان سازمان‌هایی می کنند که قرار است فوق العاده ویژه بگیرند که احتمالا همان فوق العاده به تنهایی از کل حقوق ما به نظر طبقه متوسط بیشتر است

  • خط فقر ارسالی در

   آیا این همه داد وفریاد برای افزایش چند در صدی ناچیز حقوق کارمندان و بازنشستگان که نمی توان با آن افزایش حتی روغن نباتی 4 کیلویی خرید ارزشی دارد . واقعا که ........

  • محمد ارسالی در

   دراین شرایط باید به بازنشستگان فرمول بیشتری از حقوق را میدادند چون آنها یک حقوق ثابت دریافت میکنند

  • حامد ارسالی در

   خداوکیلی با این حقوق ۸یا ۹ میلیون تومنی اگه متاهل و بچه دار هم باشی چند روز می تونی سپری کنی؟

  • کلهر ارسالی در

   وقتی برای کارمند بانک دولتی که ۸تا ۱۰تومن حقوق در نظر گرفتن در حالیکه کارمند بانک خصوصی یا خدمتگزار شرکت نفت ۴۰ تومن حقوق میگیره،و وقتی درخواست همسان سازی حقوق با بانک مرکزی رو داره،ادعا می کنید تور‌م ایجاد می‌کند، عدالت کجای این داستان است که نمایندگان مجلس که حقوق ۱۰۰کارگر و کارمند را میگیرند حقوقشان ۵۰ درصد افزایش داشته باشد و قضات و هیئت علمی بدون سقف افزایش داشته باشند.

   • محمد ارسالی در

    خدا وکیلی من بازنشسته نفت هستم دریافتی من واکثر بچه های بازنشسته بین 10تا 12ملیون است اینقدر نفت نفت نکنید

   • محمد ارسالی در

    بهترین کار این است که مجلس ودولت ارزش پول ملی را بالا ببرند ویا حداقل به فکر کمتر حقوق بگیران باشند همان پلکانی است ولی هیچ کسی رعایت نمی کند

   • محمد ارسالی در

    بهترین کار این است که مجلس ودولت ارزش پول ملی را بالا ببرند ویا حداقل به فکر کمتر حقوق بگیران باشند همان پلکانی است ولی هیچ کسی رعایت نمی کند

  • ناشناس ارسالی در

   مشکل اصلی کم شدن ارزش پول ملیه .اینها هر چقدر هم حقوق ها رو زیاد کنن ولی پول ملی روز به روز بی ارزش تربشه هیچ مشکلی حل نمیشه .

  • مریم ارسالی در

   به متوسط چیکار دارید ؟! به حقوق های زیر ۱۰ میلیون نگاه کنید که حجم زیادی است و یک عده معدود که حقوق های زیاد می گیرند. و دستمزد نجومی آنها باعث می شود متوسط بالا به نظر بیاید متاسفانه

  • بینام ارسالی در

   این عین نامردی و بی عدالتی کع ما بدبخت در قعر جدولیم و ظلم میکنن به ما

  • ناشناس ارسالی در

   خدا نابودشان کنه مگه نگفتید اضافه حقوق از مهرماه انشالله به این زودی فلج شید کلیخ نمایندگان ومسئولان

  • ناشناس ارسالی در

   مرد باشید و بدهی خودتون به تامین اجتماعی را صاف کنید. 100 تومنی که از حق مسکن کارگران در سال 1401 کم کردین را بدین. حقوق کارگری که بیشتر بازدهی نسب به یه کارمند داره باید بیشتر باشه. فوق لیسانس دارم که این را میگم.

  • متین ارسالی در

   عدالت اسلامیمون همینه ..کارگر 6 تومن .گارمند دولت با همون مدرک فقط بخاطر پارتی 30 تومن

  • ناشناس ارسالی در

   خدا لعنتتان کنه دروغگو های کذاب انشالله که به این زودی فلج و لال بشید جلو جلو اجناس گران ولی حقوق همونه فقط بود وکرنا الهی نابود بشید

  • ناشناس ارسالی در

   این همه تورم که حداقل 70 درصد بوده بعد کارمند بینوا با 10 درصد یا 20 درصد به کجا برسه خوبه زور همه اگه به بخش خصوصی نمیرسه به کارمند و کارگر میرسه

  • ناشناس ارسالی در

   پ این همه جوان بیکار چه متاهل وچه مجردکه نمیتونن ازدواج کنندچکارکنن،،تازه متاهلاهم زندگیشون لبه پرتگاهه،،چرا یارانه قشرای پولدار ومدیران ومسولان راقطع نمیکنندوماهی دوتومن به جوانان بیکاربدن

  • ناشناس ارسالی در

   برای قضات و کسانی که حقوق 30میلیونی میگیرن تلاش میکنید لعنت کنه

  • ناشناس ارسالی در

   مهر هم که پرداخت شد پس افزایش علی الحساب چه شد.؟

  • ناشناس ارسالی در

   این تصمیم نشان می دهد که روز به روز وضع کارمند وکارگر بد تر میشود وظلم بیشتر طبق تجربه هیچ تغییر تحولی در زندگی طبقات پایین ایجاد نمی شود الان یک کارمند سازمان اب ۱۸ میلیون دریافت می کند ولی برای رتبه بندی معلمان دو میلیون ان هم باسر وصدا وبگیر وببند وزندان امید واری مردم از بین رفته واینها وسیله ای برای گول زدن مردم است

  • شمس ارسالی در

   بابا امروز حقوق واریز شد بازنشسته هستم با حقوق ۶۹۰۰ و خالص دریافتی ۴۶۰۰ قرار بود الحساب اضافه واریز بشه ولی هیچ خبری نبود خانم و سرپرست تو تا بچه محصل

  • فرهاد ارسالی در

   باسلام برادران گرامی مسئولین محترم تاکی میخواهیدبه حجم پول حقوق اضافه کنید.درحالیکه تحت تاثیردلاروافزایش قیمت بازارروزبروزازارزش پول ملی کم وکمتر میشود.پول حاصل زحمت کارگروکشاورزوهمه اقشارملت است .وبی تفاوتی نسبت به بی ارزش شدن آن دربرابرسایرپولهاخیانت وظلم به ملت است.

  • مجید ارسالی در

   یک کشور و هزار نوع حقوق بی عدالتی از سر
   و بار این مملکت میباره یعنی متوسط حقوق یک کارمند تو این مملکت ۲۷۰ دلار میشه از این بدتر کجای جهان سراغ دارید

  • محمدی ارسالی در

   باز بیچاره کارگران با فوق لیسانس تو شرکت کار میکنم 5 شیش میلیون 😶

  • ناشناس ارسالی در

   ما فهمیدیم که فقط با افزایش حقوق کارمندان بدبخت تورم به وجود می آید

  • منصور ارسالی در

   سلام 35درصد دفعه قبل برا فرهنگیان 20درصد اضافه شد بقیه رو برای ما اضافه کنید حقوقها خیلی کم هستن درستشون کنید ما نمی توانیم با این حقوق یه کولر گازی بخریم

  • منصورشیخی ارسالی در

   فعلا سرمون گرم کنید این سرو صداها که خوابید ، بگین قابل اجرا نیست،خخخخخ، ای خدا

  • ناشناس ارسالی در

   با سلام خواهشا فکری هم بحال نیروهای شرکتی انجام بدین ما زیر دو میلیون حقوق می‌گیریم. که واقعا خیلی کمه اصلا نمیشه زندگی کرد

  • ناشناس ارسالی در

   از قدیم گفتن سیر چه به فکر گرسنه هست

  • غلامعباس رامین ارسالی در

   میفهمیدخط فقربیست میلیونه یاخودتونو به نفهمی زده اید

  • میر ارسالی در

   الان چندین ساله دولت ها دم ازهماهنگ سازی وهمسان سازی وعدالت پرداخت حقوق کارمندان دولت میزنن ،من فکرکردم حقوق کارمندان نظامی وفرهنگی واونایی که زیر۱۰ میلیون میگرن رو میخوان افزایش بدن برسونن به حداقل حقوق های ۳۰ میلیونی به بالا که خودشون ودستگاه های دیگرمیگرن .زهی خیال باطل.نگوحقوق زیر۱۰ میلیونی ها رو یک میلیون افزایش میدن بعد میگن همسان سازی انجام شد،شما حکومتی ها دیگه کی هستید که با بی عدالتی چنین وقیهانه به کارمندان عادی ظلم میکنید وبی شرمانه یه سری از دستگا ها وادارات خاص به بهانه های دروغین حقوق نجوی میگیرید شرمتان باد

  • شهناز ارسالی در

   ایمان از بین رفته

  • ناشناس ارسالی در

   ترا خدا راست حرف بزنید

  • صادق ارسالی در

   هرکی به فکر خودشه
   نهاد ریاست جمهوری
   نوش جونتون

  • رحمت الاه بابایی ارسالی در

   برای نخبه ها و مخترعان چکارکردید مگر نمی‌دانید نخبه ها چه نقشی در جامعه دارند

  • علی سلطان ارسالی در

   چرا 1500هزار تومن نیمه دوم سال 99 گروه ایثار گران بازنشستگان کشوری نمدهید

  دیدگاه تان را بنویسید

   

  مولفان

  دیدگاه

  توسعه

  تبلیغات متنی