ارسال به دیگران پرینت

جرمزدایی با ماریجوانا | چگونه آزادسازی مصرف ماریجوانا جرائم خشن را کاهش داد؟

اولینا گاوریلووا استادیار مدرسه اقتصادی نروژ در سال 2014، او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تورین دریافت کرد. اولینا در حال حاضر در پروژه شورای تحقیقاتی نروژ در مورد تأثیرات مالیات حقوق و دستمزد همکاری میکند. علایق تحقیقاتی وی شامل اقتصاد جرم، همسانسازی طبقهای و مالیات است. او به سر و کار داشتن با دادهها و یادگیری استراتژی جدید برای کشف جرم با این ابزار علاقه دارد.

تجارت فردا | اولینا گاوریلووا استادیار مدرسه اقتصادی نروژ در سال 2014، او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تورین دریافت کرد. اولینا در حال حاضر در پروژه شورای تحقیقاتی نروژ در مورد تأثیرات مالیات حقوق و دستمزد همکاری میکند. علایق تحقیقاتی وی شامل اقتصاد جرم، همسانسازی طبقهای و مالیات است. او به سر و کار داشتن با دادهها و یادگیری استراتژی جدید برای کشف جرم با این ابزار علاقه دارد.

بیش از 20 ایالت در آمریکا قوانین مصرف دارویی ماریجوانا را به تصویب رساندهاند که تا حدودی به   جرمزدایی از آن منجر شده است. در این تحقیق که با عنوان «آیا ماریجوانای قانونی در حال فلج کردن سازمانهای قاچاق مواد مخدر مکزیک است؟ اثر قوانین ماریجوانای پزشکی بر جرائم ایالت متحده» در ژورنال اقتصادی دانشگاه آکسفورد منتشر شده، نویسندگان نشان میدهند که وضع قوانین ماریجوانای پزشکی (MML) منجر به کاهش جرائم خشن در ایالتهای همسایه مرز مکزیک میشود. کاهش جرائم برای مناطق نزدیک به مرز (کمتر از350 کیلومتر) و جرائم مربوط به قاجاق مواد مخدر، شدیدتر است. علاوه بر این، نویسندگان در مییابند که تصویب MML در یک ایالت منحر به کاهش جرم در نزدیکترین ایالت مرزی میشود. نتایج این تحقیق با این نظریه سازگار است که جرمزدایی از تولید و توزیع ماریجوانا منحر به کاهش جرائم خشن در بازارهایی میشود که به طور سنتی توسط گروههای قاچاق مواد مخدر مکزیک کنترل میشوند.

⦁ مقدمه چارچوب و ادبیات موضوع

بیشتر مواد مخدر غیرقانونی در ایالت متحده از طریق مکزیک تامین میشود و هر ساله حدود شش میلیارد دلار به عنوان سود گروههای بزرگ قاچاق مواد مخدر (DTO) از مرز خارج میشود (کیلمر و همکاران، 2014). DTOها عاملان اصلی جرم در ایالتهای مرزی آمریکا هستند. فعالیت نامی آنها- قاچاق مواد مخدر غیرقانونی- با سطوح شدید خشونت هنراه است که DTOها از آنها برای رقابت در بازار مواد مخدر استفاده میکنندو در مرز آمریکا، DTOها با باندهای محلی متحد هستند که به نام خود به ارتکاب جنایت در منطقه مرزی کمک میکنند (مرکز اطلاعات ملی باند (NGIC)، 2011). جای تعجب نیست که نیروی انتظامی ایلت متحده بخش عمدهای از تلاشها و منابع خود را بر جل.گیری DTOها از واردات مواد مخدر خود به ایالات متحده متمرکز کرده است. البته حتی پیشرفتهترین فناوریها نیز اغلب توسط جنایتکاران خلاق قابل دور زدن هستند. به طور کلی، تعدادی از مطالعات اخیر نشان میدهد که استراتژیهای بازداذنده در کاهش خشونت مربوط به مواد مخدذ ناکارآمد یا حتی بیثمر هستند (دابکین و نیوکوزیا، 2009؛ دل، 2015؛ لیندو و پادیلا، 2015).

در این مقاله، نویسندگان استدلال میکنند که یک سیاست متفاوت ممکن است به طور ناخواسته در کاهش نقش DTOهای مکزیکی در ایالت متحده مؤثرتر بوده باشد. بیش از 20 ایالت در سراسر ایالت متحده قوانین ماریجوانای پزشکی (MML) را اعمال کردهاند. هدف اصلی MML اجازه مصرف و تولید ماریجوانا برای اهداف پزشکی است اما تعریف اهداف پزشکی فضای کافی برای تفسیر صلاحدیدی را میدهد. در نتیجه، MML عملاً مصرف را جرمزدایی میکند. علاوه بر این، برخلاف سیاستهای جرمزدایی در سایر کشورها، MML اولین سیاستی است که تولید ماریجوانا راجرمزدایی میکند. 

در این مقاله، این طور استدلال میشود که تفاوت اصلی بین ایالت با MML و بدون آن، در دسترس نبودن ماریجوانا نیست. ماریجوانا به طور گستردهای در ایالت بدون MML موجود است (گزارش ارزیابی ملی تهدید مواد مخدر NDIC، 2011؛ کیلمر و همکاران،2014 )- بلکه به منشأ مواد مخدر بستگی دارد. به طوذ سنتی، DTOهای مکزیکی کنترل شدیدی بر بازارهای ماریجوانای آمریکا داشتند. MML اجازه تولید محلی ماریجوانا را در ایالت متحده میدهد و موانع ورود به بازار را کاهش میدهد، در نتیجه رقابت برای DTOهای فعال ایجاد میشود.

مقدار زیادی شواهد حکایتی وجود دارد که نشان میدهد MML سود DTOها را در بازار ماریجوانا کاهش داده است. چندین مقاله در رسانههای مشهور حاکی از آن است که افزایش تولید ناشی از MML و پس از آن، قانونی شدن ماریجوانا در کلرادو و واشنگتن سود DTOهای مکزیک تاثیر منفی میگذارد (به عنوان مثال مقالاتی از واشنگتن و هافینگتون پست، خازان، 2012؛ میراف،2014). علاوه بر این ،مصرف ماریجوانای پزشکی واقعی است. دادههای جمع آوری شده نشان میدهد به طور متوسط در ایالت‌های با MML، به ازای هر شش داروخانه عادی یک مرکز ارائه ماریجوانا وجود دارد.

اگر MML منجر به ورود کشاورزان محلی به بازارماری جوانا شود، این شوک عرضه باعث کاهش درآمد DTOهامی‌شود. در نتیجه، برانگیزه DTOهای مکزیکی برای سرمایه‌گذاری در فعالیتهای خشن تاثیر        میگذارد. به طور شهودی، DTOها نمیتوانند از دادگاههای قضایی برای حل اختلافات در بازارهای مواد مخدر غیرقانونی استفاده کنند. در عوض، آنها معمولاً برای حل اختلافات به خشونت متوسل می‌شوند (گلدشتاین، 1985)، مانند جنگ و سر منطقه یا درآمد به دست آمده رقبا. تصمیم به سرمایهگذاری در فعالیتهای خوشونت آمیز و مقدار آن به طور مثبتی به میزان درآمد مناقشه برانگیز بازارهای موادمخدر بستگی دارد. اگر درآمد کاهش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خش نیز کاهش مییابد. استدلال مشابه اخیراً در کار کاستیلو و همکاران (2014) و دوب و همکاران (2014) ارائه شده است. در این مقالات، نویسندگان از تغییرات تصادفی ارزه کوکائین و قیمت زمین استفاده میکنند تا نشان دهند که کاهش سود موجود برایDTOها ر به کاهش فعالیت خشونت‌آمیز می‌شود. اگرMML منجر به کاهش سود در دسترسDTOها شود، بنابراین باید جرائم خشن انجام شده توسط DTOها کاهش پیدا کند.

روش تحقیق

برای آزمایش نظریه، نویسندگان از دادههای جرم دو منبع  استفاده میکنند. ابتدا از داده‌های «گزارش‌های یکنواخت جرائم (UCR)» استفاده میشود. UCR یک داده هم با نرخ جرائم خشن برای بخشهای این ایالتهای آمریکا همچنین از داده‌های گزارشهای تکمیلی قتل(SHR) استفاده میشود چه اطلاعاتی را در مورد قتل در ایالت متحده ارائه میدهد. این دادهها به نویسندگان تحقیق اجازه میدهد تا به این سوال پاسخ دهند که آیا قتلها به خشونت مواد مخدر مربوط میشوند یا خیر. هر دو مجموعه داده دوره 2012-1994 - را پوشش می‌دهند.

شناسایی اثرMML بر جرائم خشن توسط DTOهای مکزیکی پیچیده است. زیرا مکانیسمهای جایگزین قابل قبول وجود دارد که  MMLها را به جرائم خشن مرتبط میکند. استراتژی شناسایی نویسندگان این تحقیق به مشاهدات پیشرو متکی است. DTOهای  مکزیکی بیشتر حمل و نقل مواد مخدر خود را در ایالت متحده در بخش‌های ایالتهای مرزی مکزیک انجام میدهند. اگر MMLها  واقعاً بر فعالیتهای خشونتآمیز توسط DTO تاثیر گذاشته باشد، تاثیر MML در یک بخش باید با توجه به نزدیکی این بخش متفاوت باشد. MMLها در بخش‌های نزدیکتر به مرز میبایستی تأثیر بیشتری بر میزان جرائم خشونت آمیز داشته باشند.

تجزیه و تحلیل اصلی این تحقیق از، یک روش تفاون در تفاوت در تفاوت (DDD) استفاده میکنند. بخشهای قبل و بعد از معرفی MML مقایسه میشوند. سپس بخشهایی که تحت سیاست قرار نمیگیرند، مقایسه     میشوند. روش DDD این امکان را میدهد تا شوکهایی که بر میزان جرم و جنایت در ایالتهای مرزی تاثیر میگذارند، مانند افزایش گشتهای مرزی یا طرحهای اجرای قانون مکزیک، به طور کامل کنترل شوند. 

قوانین ماریجوانای پزشکی همچنین ممکن است هزینههای اجتماعی مربوط به مصرف ماریجوانا را کاهش دهد و بنابراین منجر به افزایش تقاضا برای مواد مخدر شود (جاکوبی و ساوینسکی، 2016). چنین افزایشی در تقاضا ممکن است منجر به افزایش درآمد DTO شود و تا حدی تاثیر منفی ورود کشاورزان محلی را خنثی کند. با تنها یک ابزار MML، هیچ راهی برای جدا کردن اثر ورود کشاورزان محلی از افزایش بالقوه تقاضا وجود ندارد. با این حال، از آنجا که هر دو اثر در جهت مخالف کار میکنند، برآوردهای این تحقیق به عنوان یک حد پایین برای تاثیر «شوک عرضه خالص» عمل میکنند.

⦁ نتایج

نویسندگان این تحقیق نشان میدهند که MML منجر به کاهش شدید 5/12 درصدی در نرخ جرم خشن برای مناطق نزدیک به مرز مکزیک میشود. علاوه بر این، در ایالتهای مرزی مکزیک، نویسندگان به این نتیجه   میرسند که شدیدترین کاهش در میزان جرائم خشن در مناطق نزدیک به مرز اتفاق میافتد در حالی که با فاصله گرفتن یک منطقه از مرز، اثر آن ضعیف میشود. MML تاثیر قابل توجهی در جرم و جنایت مناطق ایالتهای مرکزی ندارد.

هنگامی که نویسندگان یک تجزیه و تحلیل سرریز انجام میدهند، متوجه میشوند که وقتی همسایه یک ایالت مرزی مکزیک قوانین MML را تصویب میکند، میزان جرم و جنایت در ایالتی که نزدیکترین گذرگاه مرزی مکزیک در آن واقع شده است، کاهش مییابد. با این فرضیه که MML منجر به کاهش تقاضای ماریجوانای غیرقانونی و به دنبال آن کاهش درآمدبرای DTO مکزیک و از اینرو کاهش خشونت در منطقه مرزی مکزیک است، سازگار است.

به منظور گرهگشایی بیشتر از ساز و کار این اثرگذاری، نویسندگان ای تحقیق اطلاعات را با جزئیات بیشتری بررسی میکنند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پس از معرفی MML، سرقتها، قتلها و حملات شدید در ایالتهای مرزی مکزیک کاهش مییابند. تجزیه و تحلیل دادههای SHR نشان میدهد که MML منجر به کاهش 40 درصدی قتلهای مربوط به مواد مخدر در ایالتهای مرزی مکزیک شده است. این نتایج به طور مشترک شواهد مهمی در حمایت از این نظریه ارائه میدهند که MML جرائم خشن ارتکابی توسط DTO تأثیر منفی میگذارد.

همچنین این فرضیه که اثر تخمینی نتیجه تغییر در استراتژیهای پلیس بوده است با استفاده از دادههای دستگیری UCR رد میشود. آدا و همکاران (2014) شواهدی پیدا میکنند که نشان میدهد یک آزمایش  جرمزدایی ماریجوانا در لندن به پلیس اجازه داده است تا منابع تخصیص یافته به جرم مربوط به ماریجوانا را به سایر جرائم مرتبط با مواد مخدر و خشن اختصاص دهد. نویسندگان تحقیق فعلی هیچ مدرکی پیدا نمیکنند که MML تاثیر مشالهی در استرتتژیهای پلیس داشته باشد. در حقیقت، پس از معرفی MML، میزان دستگیری برای جرائم ماریجوانا کمی افزایش مییابد که این نتیجه و تحلیل قبلی در مقاله چو (2014) را تایید میکند. این مساله نشان میدهد که جرائم غیرقانونی مربوط به ماریجوانا بر خلاف موارد پزشکی، پس از معرفی MML همچنان در اولویت قرار دارند.

در یکسری بررسیهای مربوط به پایداری نتایج، نویسندگان تحقیق کلانشهرهای با بیش از 250 هزار نفر و مناطقی را که در آنها نرخ جرم و جنایت در سالهایی به جای گزارش توسط آژانسها، توسط FBI محاسبه  میشود مستثنی کرده و مفاد متعددی از MML را کنترل میکنند. در هیچکدام از این حالتها نتیجه اصلی تحقیق تحت تاثیر قرار نمیگیرد. علاوه بر این، اثر MML بر قتل در مکزیک در نظر گرفته میشود اما هیچ اثر قابل توجهی پیدا نمیشود.

دو مقاله به شدت مرتبط آلفورد (2014) و موریس و همکاران (2014) نیز رابطه بین MML و جرم را بررسی میکنند. با استفاده از دادههای UCR در سطح ایالت، موریس و همکاران (2014) رابطه منفی غیر معناداری بین MML و جرائم خشن پیدا میکنند. تحقیق فعلی با نشان دادن اینکه رابطه منفی توسط مناطق در مجاورت مرز مکزیک هدایت میشود و تاثیر MML بر جرم در این مناطق قابل توجه است، بر نتایج مقاله موریس و همکاران میافزاید. آلفورد (2014) تاثیر جزئیات خاص MML، مانند مجاز بودن فعالیت داروخانهها را بر جرم در نظر میگیرد. در یک بررسی تحلیل حساسیت، نویسندگان تحقیق فعلی این مساله را در نظر میگیرند که آیا نتایج این جزئیات پایدار هستند یا خیر که نتیجه مثبت است. 

نتایج این تحقیق برای سیاستگذارانی که به دنبال قانئنی کردن یا جرمزدایی از تولید ماریجوانا در حوزه قضایی خود هستند، دارای اهمیت است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که MML منجر به کاهش شدید جرم و جنایت در مناطقی میشود که DTOهای خشن مکزیکی و باندهای وابسته به آنها فعال هستند. میتوان انتظار داشت که قانونی شدن کامل تولید ماریجوانا حتی اثرات شدیدتری داشته باشد زیرا این امر امکان تولید در مقیاس بزرگ توسط شرکتها و همچنین نظارت دولت را فراهم میکند. این مساله احتمالاً DTOها را به طور کامل در بازار ماریجوانا بیرون خواهد کشید. بنابراین، قانونی بودن ممکن اسا راهی برای کاهش جرائم خشن در مناطقی باشد که ماریجوانا و جرائم سازمان یافته به شدت با هم ارتباط دارند. از طرف دیگر، یک نکته قابل توجه آن است که نمیتوان بررسی کرد که آیا DTOها فعالیت خود را به جنایات دیگر مانند قاچاق افراد تغییر میدهند یا خیر.

- تاکوما کامادا استاد مدرسه سیاستگذاری عمومی بینالملل دانشگاه اوساکا در ژاپن است. تحقیقات وی به دنبال درک علل و عواقب جرم و اعمال قانون است. به طور خاص، او این موارد را مطالعه میکند: الف) شرایطی که زمینههای نهادی بر جرم تاثیر میگذارد و ب) چگونه وقایع مرتبط با جرم، روابط جامعه و نابرابری اجتماعی را شکل میدهد. وی برای بررسی این سوالات به هم پیوسته با تاکید ویژه بر بازارهای غیر قانونی در زمینههای مختلف نژادی ... قومیتی، از طرحهای تحقیق شبه تجربی بهرهبرداری میکند. تاکوما دارای مدرک دکترای جامعه شناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیاست.

- فلوریس زوتمن دانشیار اقتصاد عمومی در مدرسه اقتصادی نزوژ است. علایق تحقیقاتی وی شامل مالیات بهینه، رقابت سیاسی و بیمههای اجتماعی است. وی مقالاتی در نشریات معتبر اقتصادی همچون اکانامتریکا، مجله اقتصاد عمومی منتشر کرده است. به علاوه، وی دانشجوی مهمان در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و محقق مدعو در دفتر تحقیقات سیاست اقتصادی هلند بوده است. فلوریس در سال 2013 جایزه اقتصاددانان جوان IIPF را دریافت کرد. وی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه رتردام هلند است.

 

 

 

 

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه