ارسال به دیگران پرینت

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه:

کشور وارد یک تغییر و خانه‌تکانی می‌شود

حجت الاسلام طیبی‌فــر گفــت: امــروز کشــور واردصحنه یــک تغییــر و خانه‌تکانی می شــود و انتخابات ۲۸ خرداد یک انتخابات سرنوشت‌ساز در کشوراست، همانطور که یک تغییر در دفاع مقدس و عزل یک عنصر نامطلوب و قرارگیری فرماندهان جوان ارتش و ســپاه در رأس مدیریت جنگ عامل مهم پیروزی های بعد از بنی‌صدر بود، این انتخابات هم میتواند عامل تداوم پیروزیهای انقلاب و کشور باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حســین طیبی فر در گردهمایی تجلیل از ســربازان ســتاد نمایندگی، ولی فقیه در سپاه که به مناســبت سالروز حماسه ســوم خرداد در تالار همایش‌های شــهید محلاتی نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد، با اشــاره به اینکه دفاع مقدس و حماســه آزادی سازی خرمشهر بعد از چهل سال دیگر بــه عنوان یک تاریخ معاصر مطرح اســت و باید این تاریخ سراسر حماسه دفاع مقدس به نسل جوان کــه درک و حضوری عینی از آن نداشــته به درستی منتقل شود، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب ما با توطئه‌های براندازی‌های سهمگین در همان سال‌های ابتدایی انقلاب مواجه شدیم و پیش از پیروزی انقلاب هم همه تالش‌های رژیم طاغوت و همه حامیان آن‌ها هم در راســتای پیروزی نرسیدن این انقلاب بود.

وی ادامه داد: ما در ســال‌های ابتدایی انقلاب بــا چند کودتا روبه رو شــدیم، ســپس جنگ به ما تحمیل شــد؛ در حالی که وضعیت کشــور بعد از انقــاب خیلی به هم ریخته بــود، ارتش نامنظم و ازهمگسیخته شــده بود، کمیته‌های انقلاب و سپاه نیز آماده دفاع نظامی نبودند و بسیاری از فرماندهان ارتش به علت ایســتادن جلوی مردم تســویه شده بودند یــا گریخته بودنــد و در این شــرایط جنگ شروع شد.

حجت الاسلام طیبی فر ادامه داد: عمق فاجعه در سال ابتدایی جنگ بود که بنی صدر به عنوان یک عنصر نفوذی و خائن به ریاســت جمهوری رسیده بود و با یکسری بازی با الفاظ مانع تجهیز نیروهای مردمی، ســپاه و سایرین می شد و توجیه میکرد که آن‌ها جنگ بلد نیستند و تجهیزات را از بین میبرند. از طرفی هم در صحنــه جنگ با خیانت میگفت زمین میدهیم زمان میخریم و جالب اینکه بعد از عزل بنی صدر پیروزی‌های ما شروع شد.

وی ادامه داد: بر اســاس اسنادی که در حزب بعث و در جاهای دیگر به دست آمده، اگرچه جنگ به بهانه قــرارداد الجزایر بوده؛ اما صدام ســودای اشغال خوزستان و کشور ما را داشته و برای این امر بنابر اسناد ۸۰ کشور به او کمک مستقیم میکردند. به صورتی که ما از عراق از ۳۰ ملیت اسیر داشتیم. همه نوع تجهیزات شرقی و غربی در ارتش عراق در شرایط رقابت‌های جنگ سرد وجود داشت و گفته میشــود که این یعنی نابودی انقلاب اسلامی تنها نقطه اشتراک بلوک غرب و شرق بود.

حجت الاسلام طیبی فر با اشــاره بــه برکات دفاع مقدس در ســالروز آزادســازی جنوب لبنان و پیــروزی رزمندگان فلســطینی در نبــرد با رژیم غاصب صهیونیستی در نبرد شمشیر قدس، افزود: همه این پیروزی‌ها با الگوگیری از همان عملیات بیت المقدس، والفجر ۸ و کربالی ۵ در دفاع مقدس است و این دفاع مقدس میتواند الگوی همیشگی ما در همه صحنه‌ها باشد.

 

منبع: خبر آنلاین
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه