نتایج جستجو : چرا فتاحی برکنار شد سعید فتاحی که در ماه های اخیر بارها خبرساز شده بود از سمتش برکنار شد