نتایج جستجو : فرانسه ناوهواپیمابر به خاورمیانه ارسال می کند