نتایج جستجو : مسکو وحدت فلسطینیان اساس تحقق خواسته های مشروع آنان است