نتایج جستجو : حمایت غرضی از پیشنهاد رییس جمهور برای کسب اختیارات ویژه