نتایج جستجو : ۱۱ پایگاه آمریکایی و انگلیسی در کویت تحت کنترل شدید امنیتی قرار گرفت