نتایج جستجو : حضرت آیت الله خامنه ای منطقه ما همواره پشتیبان مردم فلسطین است