نتایج جستجو : ترامپ کردها در جنگ دوم جهانی در نرماندی فرانسه به کمک ما نیامدند